مقاله سالمندی مفاهیم پایه پرستاری

مطالب دیگر:
🔑مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک ، رقابت، استراتژی🔑مبانی نظری ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها🔑مبانی نظری اثر زلزله های بزرگ بر پل ها🔑مبانی نظری هورمون رشد ، گرلین ، تمرینات تناوبی🔑مبانی نظری نظارت بر مجلس شورای اسلامی🔑مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای🔑مبانی نظری آثار و احکام فسخ ، اقاله و انفساخ در عقد بیع🔑مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تاخیر قرارداد پیمانکاری🔑پاورپوینت اصول مدیریت كیفیت جامع در مدیریت بهره وری🔑مبانی نظری یارانه ، شاخص فقر ، شکاف درآمدی🔑مبانی نظری اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی ، تاجر ورشکسته🔑مبانی نظری مالکیت فکری ، حقوق مالکیت فکری🔑مبانی نظری سازمان جهانی تجارت ، سازمان تجارت جهانی🔑مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی ، اثر تسلیم در ایفای تعهد🔑مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض🔑مبانی نظری بیع و مبیع ، ثمن ، عین کلی فی الذمه🔑پاورپوینت ارزشیابی تکوینی چیست🔑پاورپوینت ارزشیابی ملاکی و هنجاری🔑پاورپوینت آزمون سلامت عاطفی🔑پاورپوینت آزمون های تشریحی چیست

مفاهیم پایه پرستاری

نوع فایل:پاورپوینت

تعداد صفحات: 29 صفحه


سالمندی ،فرآیندی طبیعی است که با تولد آغاز میشود ودر تمام عمر ادامه می یابد درحقیقت سالمندی آخرین مرحله از مراحل زندگی است .

علوم پیری شناسی(ژرونتولوژی)مطالعه ی فرآیند پیری از نظر زیست شناسی،روانشناسی و جامعه شناسی است.

اصطلاح سالمند ،سالخورده،کهن سال ومسن را به پیری اطلاق می کنند.